Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark er en landsdækkende organisation for mennesker med
ordblindhed, deres pårørende, fagpersoner og andre med interesse for ordblindhed.

Årsmøde lørdag den 17. april 2021 fra kl. 12.00 – 16.00.

Klik her for info og tilmelding

Årsmødet er Ordblinde/Dysleksiforeningens højeste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes hvert år i april – maj måned. På årsmødet aflægges bestyrelsens årsberetning, årsregnskabet fremlægges, det kommende års budget præsenteres, og der er valg til hovedbestyrelsen.

Herunder kan du finde foreningens:

På årsmødet vælges 1 formand, 2 næstformænd, 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsen mødes 4-5 gange om året og lægger rammerne for foreningens arbejde og indsatsområder.

Læs forretningsordenen for landsforeningens bestyrelse her.

Formanden og de to næstformænd udgør tilsammen formandskabet. Formandskabet følger beslutninger foretaget af hovedbestyrelsen. Formanden er daglig leder af foreningen og har sammen med formandskabet ansvar for foreningens daglige drift, økonomi, personale mv.

Læs formandskabets forretningsorden her.

Konstitueret formand

Maj Mortensen
Kollensøvej 18
3550 Slangerup

92 82 31 44

maj@ordblind.org

______________________________________________________________________________________________________________

Konstitueret næstformand og kasserer

Julie Kirkemann Riisby
Støvlemosen 7
4400 Kalundborg

31 12 67 59

julie@ordblind.org


Konstitueret næstformand

Bente Stengaard Kruse
Buchwaldsvej 38
5690 Tommerup

61 66 14 57

bente@ordblind.org


Bestyrelsesmedlem

Carsten Hansen
Skolegade 5, Kliplev
6200 Åbenrå

74 68 77 24

carsten@ordblind.org


Bestyrelsesmedlem

Gitte Nielsen
St. St Blichersvej 12
9640 Farsø

23 40 36 99

gitte@ordblind.org


Bestyrelsesmedlem

Kirsten Weile
Emil Bojsens gade 10
8700 Horsens

75 68 80 90 / 21 70 55 04

kirsten@ordblind.org


Bestyrelsesmedlem

Karina Christensen
Ellipsen 46
7000 Fredericia

40 41 03 98

karina@ordblind.org


 Bestyrelsesmedlem

Janne Sabroe
Hovedgaden 40
3220 Tisvildeleje

26 84 18 96

janne@ordblind.org


DU – Dysleksi Ungdom er en underafdeling af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark for ordblinde i alderen 16-30 år. Se DUs bestyrelse og find organisationens årsberetninger, referater fra generalforsamlinger samt vedtægter her.

Udvalgene og repræsentanterne løser konkrete foreningsopgaver og sætter fokus på områder, der har betydning for mennesker med ordblindhed. I udvalgene er både repræsenteret mennesker med ordblindhed, pårørende og fagpersoner, som kender til de problemstillinger mennesker med ordblindhed møder i deres hverdag.

Bladudvalg

Maj Mortensen (ansvarshavende redaktør)
Anders Bredsdorff, formand for udvalget
Nina Lundberg Dohm (sekretær)
Erik K. Rasmussen
Birte Jensen
Anne Marie Sørensen
Grith Ejstrup

Politisk udvalg

Janne Sabroe, Nordsjælland formand for udvalget
Birte Jensen
Hans Christian Andersen
Rasmus Lerbak
Anette Rudbeck
Laila Boye
Inge Zeisner
Christian Bock

Arbejdsmarkedsudvalg

Kaj Andersen
Susanne Thorsager
Carsten Hansen
Svend Jensen
Gitte Nielsen
Birte Jensen
Karina Christensen
Christian Bock

Feriekoloniudvalget

Lene Baasch, formand for udvalget
Birte Jensen
Maj Mortensen
Bente Stengaard Kruse
Julie Riisby
Rikke Riisby

Medlemsmødeudvalg

Maj Mortensen

Unge- og teenlejr udvalg

Emma Sabroe
Rikke Riisby
Frede Bo Simonsen

Repræsentation

DH repræsentantskab (juni 2017 – 2022)

Klagenævn for specialundervisning – udpeget af DH

Karl Åge Andreasen

Nordisk repræsentant (2017 – 2022)

Maj Mortensen, Nordsjælland

Nordisk ungdom 16-30 år repræsentant (1 år)

Julie Kirkemann Riisby, Nordsjælland

European Dyslexia association (EDA) (2017 – 2022)

Kirsten Weile, Vejle – repræsentant
Janne Sabroe, Nordsjælland – suppleant

NOTAs Rådgivende Udvalg (2017 – 2020)

Kirsten Weile – medlem

NOTA Erhvervsservice (2017 – 2020)

Randi Hedelund Jeppesen

Skriverpris (3 år fra den 1. juli 2017 til den 30. juni 2020

Kirsten Weile

Netværkslokomotivet (frem til 2020)

VUC – Uddannelsesudvalg (frem til 2020)

Handicappolitisk Råd

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark driver sine lokale aktiviteter gennem en række lokalkredse. Lokalkredsene har deres egen lokalbestyrelse med årlige generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Hvor der ikke er en kredsbestyrelse, kan der være oprettet lokale netværk med en kontaktperson.

Vores lokalkredse gør en kæmpe indsats med aktiviteter, der spænder bredt – fra politisk arbejde til sociale og faglige arrangementer for mennesker med ordblindhed. I lokalkredsene møder du ligestillede, der ved hvad det vil sige at leve med ordblindhed.

Læs mere om vores lokalkredse og find kontaktinfo til vores lokale kredse her.

Sekretariatet virker som vores ansigt udadtil, det er her de fleste henvendelser kommer til. Opgaverne er bl.a. rådgivning, koordinering af foreningens aktiviteter, kommunikationsopgaver, kredsservice, Ordblindebladet, regnskab samt politisk deltagelse m.m.

Her kan du se, hvem der arbejder i Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks sekretariat, og hvordan du kan kontakte os.

Maj Mortensen

Daglig leder af Sekretariatet

maj.ordblind@hotmail.dk

____________________________________________________________________________________________________________

Nina Lundberg Dohm

Sekretær: Medlems- og kredsservice, redaktionssekretær, hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve, betaling af regninger samt andre administrative opgaver

36 75 10 88

nina@ordblind.org

_____________________________________________________________________________________________________________

Anna Ljungdahl

Konsulent: Rådgivning, projekter, frivilligkoordinator og  udviklingsopgaver m.m.

36 75 10 88

anna@ordblind.org

_____________________________________________________________________________________________________________

Anette Rudbeck

Grafiker: Ordblindebladet

36 75 10 88

anette@ordblind.org

______________________________________________________________________________________________________________

Vedtægter for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Vedtaget den 25. maj 2019.


§ 1 Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark. Foreningen er landsdækkende med hjemsted i den kommune, i hvilken foreningens sekretariat er beliggende (pt. Høje Taastrup Kommune). Foreningen er stiftet i 1943.

§ 2 Formål:
Foreningens formål er at varetage interesser for mennesker med ordblindhed / dysleksi over for myndigheder og offentligheden. Foreningen skal arbejde for en generel anerkendelse af ordblindhed / dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed / dysleksi.

§ 3 Optagelse af medlemmer:
Foreningen dækker hele landet.
Som medlemmer kan optages:
Stk. 1 Enhver der kan vedkende sig foreningens formål og vedtægter.
Stk. 2 Ind – og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse direkte til sekretariatet.
Stk. 3 Medlemmerne er tilknyttet landsforeningen, og kan desuden tilknyttes en geografisk eller interessebaseret lokalforening.
Stk.4. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
Stk. 5. Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne en person, der i ganske særlig grad har gjort sig fortjent hertil. Beslutning herom kræver, at mindst 7 ud ad 8 af Hovedbestyrelsens medlemmer har stemt for udnævnelsen.
Stk. 6. Udnævnte ambassadører anses som æresmedlem og er fritaget for kontingent.
Stk. 7. Det kræver gyldigt medlemskab, at varetage en ulønnet post i foreningens Hoved- og lokalkredsbestyrelser, og ulønnet poster i foreningens udvalg samt rådgiver- og bisidderkorps.

§ 4 Årsmøde og vedtægtsændringer:
Stk. 1. Årsmødet er Ordblinde / Dysleksiforeningens højeste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes hvert år i april – maj måned og indkaldes ved meddelelse i foreningens blad / e-medier inden udgangen af december.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet senest 20 dage før årsmødet.
Stk. 3. Årsregnskab og evt. forslag samt bestyrelsens beretning gøres tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 10 dage før årsmødet.
Stk. 4. Et lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antal af fremmødte / stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. På årsmødet afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen), dog kræves til ændring af foreningens vedtægter mindst 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 6. Der føres en protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.
Stk. 7. Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter vedtagelse.

§ 5 Stemmeberettigede:
Stk. 1. Stemmeberettigede til Ordblinde / Dysleksiforeningens årsmøde er:
1. Foreningens bestyrelse.
2. De af foreningens medlemmer, som senest 20 dage før årsmødet har tilmeldt sig ved henvendelse til sekretariatet.
3. Familiemedlemskab giver ret til at afgive 2 stemmer
4. Stemmeberettigede er medlemmer som er fyldt 16 år.
5. Hvert medlem har kun 1 stemme.
Stk. 2. Alle medlemmer har i øvrigt adgang til årsmødet, dog uden stemmeret.

§ 6 Dagsorden:
Dagsorden til det ordinære årsmøde skal mindst omfatte følgende:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Orientering om det nuværende års budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent fra medlemmer til landsforeningen for næste regnskabsår
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt.

§ 7 Ekstraordinært årsmøde:
Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når mindst 120 medlemmer fremsætter begrundet ønske herom, eller når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 2. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 8 uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 8 Hovedbestyrelsen:
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af Formand, 2 Næstformænd og 5 bestyrelsesmedlemmer. Alle valgt på Årsmødet.
Stk. 2. Formand, de 2 Næstformænd og de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Formand og en Næstformand i ulige år. En Næstformand i lige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges med 3 i lige år og 2 i ulige år.
Der vælges en første og en anden suppleant for 1 år.
Stk. 3. Foreningens daglige ledelse varetages af Formandskabet, som består af Formand og de to Næstformænd.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og organisation. Den udpeger de personer og udvalg, der skal bruges til de af bestyrelsen vedtagne opgaver.
Stk. 5. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger samt ved køb, salg og ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk. 6. Bestyrelsen har via formandskabet tilsyn med foreningens sekretariat og formandskabet har desuden ansvaret for personaleansættelse.
Stk. 7. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 8. Der føres en fortløbende protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes af bestyrelsen senest ved næste møde og underskrives af mødelederen

§ 9 Tilskud:
Stk. 1. Den til foreningens oprettelse og daglige drift fornødne kapital tilvejebringes ved tilskud fra offentlige myndigheder, private institutioner, fonde, organisationer og virksomheder. Desuden gennem lovgivningen efter de til enhver tid gældende regler samt ved kontingenter og tilskud eller gaver samt salg af ydelser.
Stk. 2. Tilskud til aktiviteter i lokalforeningerne bevilliges af bestyrelsen på baggrund af indsendte aktivitetsplaner og budgetter for året.

§ 10 Økonomiske forpligtelser:
Stk. 1. Foreningens medlemmer / bestyrelser hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer / bestyrelser har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer / bestyrelser har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 11 Regnskab og revision:
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Efter godkendelse af regnskabet bestyrelsen revideres regnskabet af et af bestyrelsen udpeget revisorfirma, som samtidig kan stå til rådighed med den nødvendige regnskabs- og revisorassistance

§ 12 Foreningens opløsning:
Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på et med det formål særligt indkaldt årsmøde. Beslutning om foreningens ophør skal vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer årsmødet beslutning om anvendelse af foreningens formue m.m. Denne skal dog under alle omstændigheder anvendes til almene formål – fortrinsvis til gavn for mennesker med ordblindhed.
Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af foreningen er effektueret. Foreningen nedsætter et likvidationsudvalg bestående af repræsentanter fra bestyrelsen og fra foreningens revisionsfirma.

§ 13 Kontingent:
Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Stk. 2. For alle medlemmer opkræves et årskontingent årligt forud.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan aftale andre betalingsterminer end beskrevet ovenfor.

§ 14 Eksklusion:
Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser eller såfremt andre særlige forhold giver anledning dertil. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på Hovedbestyrelsens dagsorden. Hovedbestyrelsens beslutning om eksklusion kræver at mindst 7 ud af de 8 i Hovedbestyrelsen har stemt for eksklusionen. Et medlem, som er ekskluderet i henhold til Hovedbestyrelsens beslutning, kan ikke optages igen som medlem. Ved eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, eller andre medlemsydelser.