Ordblindeforeningen

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark er en organisation, som arbejder aktivt for at hjælpe mere end 420.000 ordblinde og deres pårørende.

Foreningen skal arbejde for en generel anerkendelse af ordblindhed/dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed/dysleksi.

Kontakt os

Hvem er Ordblindeforeningen?

Foreningens formål er at:

  • varetage interesser for mennesker med ordblindhed/dysleksi over for myndigheder og offentligheden.
  • arbejde for en generel anerkendelse af ordblindhed/dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed/dysleksi.

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark blev stiftet i 1943 og har siden arbejdet tæt sammen med bl.a. ministerier, politikere, fagpersoner, offentlige institutioner, interesseorganisationer og virksomheder.

Foreningen er landsdækkende forening delt op i lokalkredse. Medlemmerne tilbydes bl.a. Ordblindemagasinet 1 gang årligt, rådgivning om muligheder vedr. skole, uddannelse og job og tilbud om at deltage i foreningens lokale og landsdækkende arrangementer.

Information in English

Bliv medlem af Ordblindeforeningen

  • Et enkeltmedlemskab koster 350 kr. om året.
  • Et familiemedlemskab dækker den nære familie og koster 480 kr. om året.
  • Er du mellem 16 og 30 år har du også mulighed for at blive medlem for kun 200 kr. om året.
  • Institutioner kan tegne et medlemskab for 500 kr.
Bliv medlem af ordblindeforeningen

Årsmødet er Ordblinde/Dysleksiforeningens højeste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes hvert år i april – maj måned. På årsmødet aflægges bestyrelsens årsberetning, årsregnskabet fremlægges, det kommende års budget præsenteres, og der er valg til Hovedbestyrelsen.

Foreningen holder årsmøde lørdag den 13. maj 2023

Herunder kan du finde foreningens:

Vedtægter for Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark
Vedtaget den 17. april 2021.
§ 1 Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark. Foreningen er landsdækkende med
hjemsted i den kommune, i hvilken foreningens sekretariat er beliggende (pt. Høje Taastrup
Kommune). Foreningen er stiftet i 1943.

§ 2 Formål:
Foreningen formål er at varetage interesser for mennesker med ordblindhed / dysleksi over for
myndigheder og offentligheden. Foreningen skal arbejde for en generel anerkendelse af ordblindhed
/ dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed /
dysleksi.

§ 3 Optagelse af medlemmer:
Foreningen dækker hele landet.
Som medlemmer kan optages:
Stk. 1. Enhver der kan vedkende sig foreningens formål og vedtægter.

Stk. 2. Ind – og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse direkte til sekretariatet.
Stk. 3. Medlemmerne er tilknyttet landsforeningen, og kan desuden tilknyttes en geografisk eller
interessebaseret lokalforening.
Stk. 4. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
Stk. 5. Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne en person, der i ganske særlig grad har gjort sig
fortjent hertil. Beslutning herom kræver, at mindst 7 ud ad 8 af Hovedbestyrelsens medlemmer har
stemt for udnævnelsen.
Stk. 6. Udnævnte ambassadører anses som æresmedlem og er fritaget for kontingent.
Stk. 7. Det kræver gyldigt medlemskab, at varetage en ulønnet post i foreningens Hoved- og
lokalkredsbestyrelser, og ulønnet poster i foreningens udvalg samt rådgiver- og bisidderkorps.

§ 4 Årsmøde og vedtægtsændringer:
Stk. 1. Årsmødet er Ordblinde / Dysleksiforeningens højeste myndighed. Ordinært årsmøde
afholdes hvert år i april – maj måned og indkaldes ved meddelelse i foreningens blad / e-medier
inden udgangen af december.
Stk. 2. Foreningen kan vælge, at afholde det ordinære årsmøde digitalt eller fysisk, eller med fysisk
fremmøde og livestreaming.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet senest 20 dage
før årsmødet.
Stk. 4. Årsregnskab og evt. forslag samt bestyrelsens beretning gøres tilgængelig på foreningens
hjemmeside senest 10 dage før årsmødet.
Stk. 5. Et lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antal af fremmødte /
stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 6. På årsmødet afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige
stemmer – blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen), dog kræves til ændring af foreningens
vedtægter mindst 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 7. Der føres en protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og
har dermed juridisk gyldighed.
Stk. 8. Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter vedtagelse.

§ 5 Stemmeberettigede:
Stk. 1. Stemmeberettigede til Ordblinde / Dysleksiforeningens årsmøde er:
1. Foreningens bestyrelse.
2. De af foreningens medlemmer, som senest 20 dage før årsmødet har tilmeldt sig ved henvendelse
til sekretariatet.
3. Familiemedlemskab giver ret til at afgive 2 stemmer
4. Stemmeberettigede er medlemmer som er fyldt 16 år.
5. Hvert medlem har kun 1 stemme.
Stk. 2. Alle medlemmer har i øvrigt adgang til årsmødet, dog uden stemmeret.

§ 6 Dagsorden:
Dagsorden til det ordinære årsmøde skal mindst omfatte følgende:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Orientering om det nuværende års budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent fra medlemmer til landsforeningen for næste regnskabsår
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt.

§ 7 Ekstraordinært årsmøde:
Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når mindst 120 medlemmer fremsætter begrundet
ønske herom, eller når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 2. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 8 uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelsen
sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 8 Hovedbestyrelsen:
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af Formand, 2 Næstformænd og 5
bestyrelsesmedlemmer. Alle valgt på Årsmødet.
Stk. 2. Formand, de 2 Næstformænd og de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Formand og en
Næstformand i ulige år. En Næstformand i lige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges med 3 i lige år og
2 i ulige år.
Der vælges en første og en anden suppleant for 1 år.
Stk. 3. Foreningens daglige ledelse varetages af Formandskabet, som består af Formand og de to
Næstformænd.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og organisation. Den udpeger de
personer og udvalg, der skal bruges til de af bestyrelsen vedtagne opgaver.
Stk. 5. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger samt ved
køb, salg og ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk. 6. Bestyrelsen har via formandskabet tilsyn med foreningens sekretariat og formandskabet har
desuden ansvaret for personaleansættelse.
Stk. 7. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for
forslaget.
Stk. 8. Der føres en fortløbende protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes af
bestyrelsen senest ved næste møde og underskrives af mødelederen

§ 9 Tilskud:
Stk. 1. Den til foreningens oprettelse og daglige drift fornødne kapital tilvejebringes ved tilskud fra
offentlige myndigheder, private institutioner, fonde, organisationer og virksomheder. Desuden
gennem lovgivningen efter de til enhver tid gældende regler samt ved kontingenter og tilskud eller
gaver samt salg af ydelser.
Stk. 2. Tilskud til aktiviteter i lokalforeningerne bevilliges af bestyrelsen på baggrund af indsendte
aktivitetsplaner og budgetter for året.

§ 10 Økonomiske forpligtelser:
Stk. 1. Foreningens medlemmer / bestyrelser hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer / bestyrelser har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for
foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer / bestyrelser har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller
udbytte af nogen art.
§ 11 Regnskab og revision:
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Efter godkendelse af regnskabet bestyrelsen revideres regnskabet af et af bestyrelsen udpeget
revisorfirma, som samtidig kan stå til rådighed med den nødvendige regnskabs- og revisorassistance

§ 12 Foreningens opløsning:
Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på et med det formål særligt indkaldt
årsmøde. Beslutning om foreningens ophør skal vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne gyldige
stemmer.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer årsmødet beslutning om anvendelse af foreningens
formue m.m. Denne skal dog under alle omstændigheder anvendes til almene formål – fortrinsvis til
gavn for mennesker med ordblindhed.
Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af foreningen er effektueret.
Foreningen nedsætter et likvidationsudvalg bestående af repræsentanter fra bestyrelsen og fra
foreningens revisionsfirma.

§ 13 Kontingent:
Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Stk. 2. For alle medlemmer opkræves et årskontingent årligt forud.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan aftale andre betalingsterminer end beskrevet ovenfor.

§ 14 Eksklusion:
Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem permanent (eksklusion), såfremt vedkommende
handler til skade for foreningen, såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser
eller såfremt andre særlige forhold giver anledning dertil. Spørgsmålet om eksklusion skal optages
som et særskilt punkt på Hovedbestyrelsens dagsorden. Hovedbestyrelsens beslutning om
eksklusion kræver at mindst 7 ud af de 8 i Hovedbestyrelsen har stemt for eksklusionen. Et medlem,
som er ekskluderet i henhold til Hovedbestyrelsens beslutning, kan ikke optages igen som medlem.
Ved eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, eller andre medlemsydelser.

DU – Dysleksi Ungdom er en underafdeling af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark for ordblinde i alderen 16-30 år. Se DUs bestyrelse og find organisationens årsberetninger, referater fra generalforsamlinger samt vedtægter her.

På årsmødet vælges 1 formand, 2 næstformænd, 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsen mødes 4-5 gange om året og lægger rammerne for foreningens arbejde og indsatsområder.

Læs forretningsordenen for landsforeningens bestyrelse her.

Formanden og de to næstformænd udgør tilsammen formandskabet. Formandskabet følger beslutninger foretaget af hovedbestyrelsen. Formanden er daglig leder af foreningen og har sammen med formandskabet ansvar for foreningens daglige drift, økonomi, personale mv.

Læs formandskabets forretningsorden her.

Medlemmer kan indsende spørgsmål til bestyrelsen, hvis de har noget de gerne vil have bestyrelsen skal forholde sig til. (Send spørgsmål til kontor@ordblind.org og skriv “Spørgsmål til bestyrelsen” i emnefeltet)

Hovedbestyrelsesmøder:

2023

HB-møde den 25. januar, digitalt møde kl. 19-21.30

HB-møde med DU bestyrelsen den 18. marts, fysisk fremmøde med arbejdsgrupper

HB-møde den 30. marts, digitalt møde kl. 19-21.30

HB-møde den 2. maj, digitalt møde kl. 19-21:30

HB-møde den 13. juni, digitalt møde kl. 19-21.30

HB-møde den 7. september, digitalt møde kl. 19-21:30


Konstituerret Landsformand (valgt fra 2022 – 2023)

Morten Kristen Rygner

Morten er også foreningens faglige ansvarlige.

31 18 72 30

Formand@ordblind.org


Konstitueret næstformand og kasserer (valgt 2022-2023)

Eva Maria Christiansen

Eva er også foreningens Fundraising ansvarlige.

61692732

Eva@ordblind.org


Næstformand (valgt fra 2021-2023) (NB: Bente er pt. på orlov)

Bente Stengaard Kruse

61 66 14 57

bente@ordblind.org


Konstitueret næstformand for Bente (valgt fra 2022-2024)

Lisbeth Tegllund

25 66 88 19

LisbethT@ordblind.org


Bestyrelsesmedlem (valgt fra 2021-2023)

Julie Kirkemann Riisby

31 12 67 59

julie@ordblind.org


Bestyrelsesmedlem (2021-2023)

Gitte Nielsen
Gitte er også foreningens ”nye frivillige” koordinator og vejleder

23 40 36 99

gitte@ordblind.org


Bestyrelsesmedlem (valgt fra 2022-2024)

Anne-Sofie Søe Larsen
Anne-Sofie er foreningens politiske ansvarlig.

40 24 40 55

Anne-sofie@ordblind.org


Konstitueret Bestyrelsesmedlem (valgt fra 2022-2023)

Carsten Hansen

74 68 77 24

carsten@ordblind.org


Konstitueret Bestyrelsesmedlem (valgt fra 2022-2023)

Rasmus Blenstrup Dyrup Lerb

41 60 85 41

RasmusL@ordblind.org


Politisk udvalg

Anne-Sofie Søe Larsen, er foreningens politiske ansvarlig

Formand Morten Kristen Rygner

Næstformand Lisbeth Tegllund

Næstformand Eva Maria Christensen

Formand DU Ungdom, Alma Kirkemann

Rasmus Blenstrup Dyrup Lerbak

 

Feriekoloniudvalg

Lene Baasch, formand

Birte Jensen

Bente Stengaard Kruse

Julie Riisby

Rikke Riisby

Sofie Borup

 

Unge- og teen-lejr udvalg

Rikke Riisby

Sofie Borup

Oline Berg Kristensen

 

Ordblindeuge 40 udvalg

Bente Stengaard Kruse, formand

Gry Kaalund Nicolaisen

Sofie Borup

Anna Ljundal

 

SoMe udvalg

Næstformand Eva Maria Christensen

Anne-Sofie Søe Larsen

Formand DU Ungdom Alma Kirkemann

Gry Kaalund Nicolaisen

Anna Ljundal

Fundraising udvalg

Næstformand Eva Maria Christensen, som er foreningens Fundraising ansvarlige

Gitte Nielsen

Annemarie Knudsen

Per Knudsen

 

Aktivitets – og medlemsudvalget

Gitte Nielsen, er foreningens ”nye frivillige” koordinator og vejleder

Rasmus Blenstrup Dyrup Lerbak

Et medlem fra DU

 

Fagligsamarbejdsudvalg

Formand Morten Kristen Rygner, er foreningens Faglige ansvarlige

Næstformand Lisbeth Teglund

 

Merce udvalg (Reklameartikler)

Gitte Nielsen, formand for udvalget

Sofie Borup

Anne-Marie Blenstrup Dyrup Lerbak

Rikke Riisby

1 European Dyslexia association (EDA)

Foreningens Formand Morten Kristen Rygner

 

2 Nordisk repræsentant

Foreningens Formand, Morten Kristen Rygner

 

3 Nordisk ungdom,16-30 år, repræsentanter

Formand for DU-ungdom, Alma Kirkemann

Rikke Riisby

 

4 NOTAs Rådgivende Udvalg

Anders Bredsdorff, udpeget af Ordblindeforeningen (2021 – 2024)

 

5 NOTAs Ad hoc-gruppe for erhverv og uddannelse

Randi Hedelund Jeppesen, udpeget af Ordblindeforeningen (2021 – 2024)

Christian Bock, udpeget af Ordblindeforeningen, (2021 – 2024)

 

6 Børne- og Undervisningsministeriets Skrivepris

Kirsten Weile, udpeget af Ordblindeforeningen og UVM (2020 til 30. juni 2023)

 

7 VUC – Uddannelsesudvalg

Formand, Morten Kristen Rygner

Formand DU, Alma Kirkemann

 

8 DH´s repræsentantskab

Foreningens Formand Morten Kristen Rygner

Foreningens næstformand  

 

9 Klagenævn for specialundervisning – udpeget af DH

Karl Åge Andreasen udpeget af DH, (2022)

Næstformand Lisbeth Teglholm (2023 – muligvis)

 

10 Videnskabsetiske komitéer

Læge, Maj Mortensen, udpeget af DH (2022-2025)

 

11 Følgegruppe om ordblindeindsats i Esbjerg kommune

Gitte Nielsen

12 DH´s Handicappolitisk Råd

Foreningens Sekretariatschef, Anna Ljundal

13 DH´s Retssikkerhedsgruppe

Foreningens Sekretariatschef, Anna Ljundal

14 Interessentfølgegruppen til ”Bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet” og ”Samlet retssikkerhedsundersøgelse”.

Foreningens Sekretariatschef Anna Ljundal, udpeget af DH (2022-2026)

Sekretariatet løser opgaver så som; rådgivning, koordinering af foreningens aktiviteter, kommunikationsopgaver, kredsservice, Ordblindebladet, regnskab samt politisk deltagelse m.m.

Sekretariatet

36 75 10 88

kontor@ordblind.org

Organisationens struktur som også beskrives via denne sides tekster

Mød hovedbestyrelsen