Medlemmer

1 Formand

2 Næstformænd

5 Bestyrelsesmedlemmer

1. Suppleant

2. Suppleant

Formål

• Afstikker den overordnede politik og rammerne for driften af foreningen, jfr. vedtægterne.

Arbejdsopgaver

1. Udarbejde og vedtager egen forretningsorden.
2. Bestyrelsen skal godkende de forskellige udvalgs formål og opgaver.
3. Behandler og træffer afgørelse om sager, der er indstillet af medlemmer, udvalg og eksterne partnere.
4. Behandler forslag, der fremsættes fra kredsene.
5. Godkender rammerne for årsberetningen samt årsmødet i øvrigt.
6. Udarbejder og vedtager næste års budget, samt følger op på budgettet løbende.
7. Peger på visioner for foreningens fremtidige arbejde.
8. Godkender nye netværk og samarbejdspartnere.

Møder

  • Mødet er gyldigt hvis enten formanden eller de 2 næstformænd er med til mødet, ved formandens fravær er de 2 næstformænd beslutningsdygtige med resten af bestyrelsen.

Indkaldelse

Indkaldelse foretages skriftligt af sekretariatet eller såfremt mindst 4 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske om det, kan der indkaldes til akut bestyrelsesmøde. Indkaldelsen skal være bestyrelsens medlemmer i hænde senest 14 dage før mødet.
Specificeret dagsorden udsendes senest 7 dage før mødet.
Forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal være sekretariatet i hænde (skriftligt) senest 8 dage før mødet.
Dagsorden til de ordinære møder skal mindst indeholde:

1. Underskrift af referat fra foregående møde.
2. Nyeste tilgængelige opdatering af økonomi.
3. Orientering.
4. Behandling af sager.
5. Fremtidige møder.
6. Eventuelt.

Afgørelser

  • Alle afgørelser træffes ved, at over halvdelen af Hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for.
  • Forpersonen her 2 stemmer, hvis der er stemmelighed, resten af bestyrelsen har hver 1 stemme.

Referat

Referat føres i overensstemmelse med vedtægterne. Referatet udsendes normalt 5 hverdage efter mødet. Indsigelse skal fremsendes til sekretariatet senest 10 dage efter modtagelsen, hvorefter det evt. tilrettede referat anses for godkendt og sættes op på hjemmesiden.