Hvad indebærer ordblindhed?

 

Ordblindhed er et vedvarende funktionsnedsættelse, som har store konsekvenser for håndtering af skriftsprog (læse, stave og skriftlig formulering). Ordblindhed opleves derfor ofte som et stort handicap. Intensiv undervisning og it-baserede læse- og staveværktøjer er afgørende nødvendige for mennesker med ordblindhed.

Ordblindhed kan også have konsekvenser for andre sproglige områder end det rent læse- og stavetekniske, f.eks. problemer med syntaks i skrift og tale, problemer med formulering i forskellige genrer og problemer med forskellige dele af læseforståelse og faglig læsning. Hertil kommer sociale og psykologiske følgevirkninger af ordblindheden: begrænsninger i forhold til uddannelsesvalg, mangel på selvtillid og et betydeligt større tidsforbrug til alt, der har med læsning og skriftlig formulering at gøre.

 

Hvad er ordblindhed?

Her kan du læse den danske og den internationale definition af ordblindhed.

 

I Det danske Nationalleksikon står en definition og beskrivelse af ordblindhed/dysleksi. Definitionen er formuleret af professor dr. phil. Carsten Elbro i 1992:

“Ordblindhed, dysleksi, markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd, fx kulde læst som kunne, og dig skrevet din.

I 1990 beskrev 7 % af voksne danskere sig selv som ordblinde; ca. 3 % havde alvorlige problemer med at læse dagligdags tekster. Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Derimod har ordblinde vanskeligt ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde (fonemer), som danner grundlaget for skriften.

Ordblindhed optræder da også hyppigt sammen med andre sprogvanskeligheder (dysfasi). Hos svært ordblinde er der fundet relativt mindre omfang af sprogfelterne i den venstre hjernehalvdel, især på oversiden af tindingelappen. Disposition for ordblindhed er arvelig. Det gælder for både de karakteristiske vanskeligheder ved læsning og skrivning og for usikkerheden i forbindelse med isolering af sproglyde i sammenhængende tale.

Gennem intensiv læseundervisning kan ordblinde tilegne sig læsefærdighed, og især tidlig systematisk læse- og sprogundervisning har vist sig effektiv.”

 

 

En international arbejdsdefinition og beskrivelse af ordblindhed/dysleksi er formuleret af professor Reid Lyon i Annals of Dyslexia, 1995. Den bringes her i oversættelse:

“Dysleksi er én af flere forskellige former for indlæringsvanskeligheder. Det er en specifik sproglig vanskelighed af medfødt oprindelse. Dysleksi er kendetegnet ved vanskeligheder med ordafkodning; disse skyldes sædvanligvis problemer med fonologisk forarbejdning.

Disse vanskeligheder med ordafkodning er ofte uventede set i forhold til personens alder og andre kognitive – og indlæringsmæssige færdigheder. Vanskelighederne er ikke et resultat af generelle udviklingsmæssige eller sansemæssige skader.

Dysleksi kommer til udtryk i varierende grader af vanskeligheder på forskellige sproglige områder. Ofte omfatter det i tillæg til omfattende vanskeligheder med læsning også store vanskeligheder med at tilegne sig færdigheder i stavning og skrivning.”

 

Kendetegn ved ordblindhed

Jo før problemerne erkendes og opdages, desto bedre resultater kan der opnås. Selv om det er sværere for ordblinde at lære at læse, så kan det lykkes. Men det kræver en væsentlig større indsats og individualiseret støtte. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på kendetegn, som kan have sammenhæng med ordblindhed.

Hvis du vil dykke mere ned i viden om ordblindhed, så er der lavet en hjemmeside til ordblinde, pårørende og fagpersoner lige her. Håber du finder svar, ellers sidder vi ved telefonen – 36751088.

 • Ordblindhed i familien
 • Vanskeligheder med talesproget
 • Forsinket taleudvikling
 • Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger
 • Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (fx strømpe, springe, længst)
 • Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord
 • Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder
 • Barnet viser ringe interesse for bogstaver (fx i eget navn) eller bøger.
 • Vanskeligheder med at rime
 • Vanskeligheder med at huske bogstaver eller tal
 • Vanskeligheder med at opdele ord i mindre dele og arbejde med lydene i et ord (fx at finde ud af, hvordan ordet “lur” vil lyde, hvis man fjerner det første bogstav “l”)
 • Vanskeligheder med at huske ord
 • Vanskeligheder med at rime betyder, at barnet har svært ved at forstå, at to ord er i “lydfamilie” med hinanden, selv om de ikke ligner hinanden i betydning, fx mand/spand, hus/mus, potte/måtte.
 • Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til ord
 • Vanskeligheder med hurtigt at genkende ord i læsning
 • Vanskeligheder med stavning
 • Vanskeligheder med at lære tabeller og løse matematikopgaver.
 • Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster
 • Vanskeligheder med at stave
 • Vanskeligheder med at formulere sig skriftligt
 • Vanskeligheder med at lære fremmedsprog.
 • Læser langsomt og upræcist
 • Fortsætter med at stave upræcist, staver ofte samme ord forskelligt i samme stykke
 • Udsætter opgaver med læsning
 • Undgår skrivning
 • Kan have problemer med at resumere tekster
 • Kan have problemer med at besvare åbne spørgsmål til tekster
 • Kan have ringe korttidshukommelse
 • Kan have problemer med at tilpasse sig nye læsesituationer eller strategier
 • Kan have mangelfuldt ordforråd
 • Kan have et utilstrækkeligt ordforråd pga. manglende læseerfaringer.
 • Skjuler ofte deres læseproblemer
 • Staver dårligt og er afhængige af andre
 • Undgår læsning og skrivning
 • Ofte gode til at formulere sig verbalt
 • Stoler på deres hukommelse.

Når du melder dig ind i Ordblindeforeningen, er du sikker på at få god vejledning og rådgivning omkring din ordblindhed. Samtidig bliver du en del af et stort og hurtigt voksende fællesskab.