Ordblindetesten

Hvis du har mistanke om, at du selv eller dit barn er ordblind, kan en gratis ordblindetest identificere eventuel ordblindhed. Identifikationen af ordblindhed skal medvirke til, at ordblinde kan kompenseres for deres vanskeligheder og deltage på lige vilkår i skole, uddannelse og arbejdsliv på trods af ordblindhed.

Kontakt os

Hvornår skal man teste for ordblindhed?

Oplever du tydelige tegn på ordblindhed såsom at have vanskeligheder med at læse, stave eller skrive, kan du blive testet for ordblindhed. Forskning viser, at hvis et barns læseudvikling starter svagt, indhenter barnet sjældent den svage start og er i stor risiko for at fortsætte med svære læsevanskeligheder senere i livet. For at hjælpe barnet bedst muligt på vej bør man derfor sætte tidligt ind og evt. teste for ordblindhed, hvis barnet viser tydelige tegn på ordblindhed.

Et barn kan blive undersøgt for risiko for ordblindhed allerede i børnehaveklassen gennem ’Ordblinderisikotesten’. Dog tages en egentlig ordblindetest typisk først fra foråret i 3. klasse. Ifølge Folkeskoleloven har forældre derudover retskrav på at få testet deres barn for ordblindhed én gang i skoleforløbet fra 4. klassetrin. Derudover skal skolens leder, i tilfælde af en elev med læsevanskeligheder, tilbyde, at der foretages en ordblindetest med henblik på at afdække elevens læsevanskeligheder, hvis barnet viser tydelige tegn på ordblindhed.

Du kan læse mere om kendetegnene ved ordblindhed her.

Hvorfor skal man teste for ordblindhed?

Det er vigtigt at blive testet for ordblindhed, hvis man viser tydelige tegn på dette. Hvis dit barn kæmper med læsning, stavning eller skrivning, kan en ordblindetest skabe afklaring og give grundlag til, hvordan barnet skal hjælpes bedst muligt. En præcis testning er således forudsætningen for at kunne tilrettelægge en individuel undervisning, der er tilpasset barnet, så barnet får de bedst mulige betingelser.

Hvis du som voksen har en fornemmelse af, at du er ordblind, kan en ordblindetest også vise sig at være ganske nyttig. Såfremt testen viser, at du er ordblind, har du en række muligheder, der kan hjælpe og støtte dig i din hverdag på uddannelsen, på arbejdet eller i privatlivet.

OBS: Andre læse-, stave- og skrivevanskeligheder

Et barn kan godt have vanskeligheder med skriftsproget af andre årsager end ordblindhed. Det kan være ordforrådsvanskeligheder, vanskeligheder med betingede stavemåder, vanskeligheder med skriftens lydprincip og ordspecifikke stavemåder, manglende træning i læsning, stavning og skrivning mm.

Hvem tester for ordblindhed?

Børne- og Undervisningsministeriet tilbyder en gratis, national ordblindetest, ‘Ordblindetesten’, til at identificere ordblindhed blandt elever og studerende, hvor der er en begrundet mistanke om ordblindhed. Ordblindetesten kan kun anvendes af fagpersoner med viden om læsning og læsevanskeligheder, som samtidig har fået en grundig indføring i, hvordan testen anvendes. Det er skolelederen på den enkelte skole/institution, som vurderer, hvilke personer, der skal testes med Ordblindetesten. Det er ligeledes skolelederens ansvar at udpege den eller de læsevejledere/testvejledere, der har kompetence til at varetage funktionen som testvejleder til test med Ordblindetesten.

Der kan testes med Ordblindetesten fra foråret på 3. klassetrin i grundskolen. Det kræver en fagperson med indsigt i læsning og læsevanskeligheder for at afholde testen. Find mere information om Ordblindetesten i grundskolen her.

Elever og studerende på privatskoler, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser  skal henvende sig til deres uddannelsessted for at blive testet med Ordblindetesten. Læs mere om Ordblindetesten for elever og studerende her.

Hvilke tests?

Der findes forskellige måder at teste for ordblindhed på, og det er op til det individuelle uddannelsessted at vælge testmetode. De fleste anvender dog den nationale digitale ordblindetest, ”Ordblindetesten”, som blev lanceret af Børne- og Undervisningsministeriet i 2015. https://www.emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/ordblindhed/ordblindetesten

Ordblindetesten kan udpege elever med ordblindhed på tværs af uddannelser lige fra foråret i 3. klasse og op i grundskolen, på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt voksenuddannelser.

Ordblindetestens resultat er farvekodet i farverne rød, gul og grøn. Elever og studerende, der scorer i rød kategori betegnes som ordblinde. Elever, der placerer sig idet gule og grønne område, er ifølge Ordblindetesten ikke ordblinde. Det betyder ikke, at eleven har sikre og flydende læse-, stave- og skrivefærdigheder. Eleverne kan have vanskeligheder med fonologisk kodning og kan testes yderligere med supplerende tests. Eleverne kan opleve at have vanskeligheder med skriftsproget af andre årsager end ordblindhed, jf. ordforrådsvanskeligheder, vanskeligheder med betingede stavemåder, vanskeligheder med skriftens lydprincip og ordspecifikke stavemåder, manglende træning i læsning, stavning og skrivning mm.

Bemærk, at Ordblindetesten i grundskolen skal gennemføres i marts, april, maj eller juni og kan ikke anvendes på andre tidspunkter af året.  Er der mistanke om ordblindhed i efterårsmånederne, anvender mange skoler andre test, som også kan diagnosticere ordblindhed. Det kan fx være DVO-testen fra det tidligere Dansk Videnscenter for læsning og Elbros ordlister fra center for læseforskning.

Udover en ordblindetest findes der også en række individuelle læse-staveprøver, der kan anvendes til at afdække elevers læsning og stavning. Individuelle læse-staveprøver kan eksempelvis bruges til at lave en individuel handleplan for at afhjælpe elevens vanskeligheder.

Tidlig identifikation

Børne- og Undervisningsministeriet har også udviklet en test til tidlig identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Denne ordblinderisikotest kan anvendes i slutningen af børnehaveklassen, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse. Ordblinderisikotesten har til formål at identificere de elever, der har brug for en tidlig, forebyggende indsats mod at udvikle ordblindhed. Læs mere om testen her.