Ordblindetesten

Det er gratis at blive testet for ordblindhed uanset om du er barn, ung eller voksen, er ledig eller i job eller uddannelse. Men det er lidt forskelligt, hvor og hvordan du bliver testet. Læs mere herunder.

Grundskolen

I grundskolen er det ofte en læsevejleder eller en ordblindelærer, der står for at teste for ordblindhed.

I de første skoleår i 0., 1. og 2. klasse er eleverne stadig ved at udvikle deres læse- og stavefærdigheder, og derfor er det for tidligt at teste for ordblindhed. Men det er muligt at tage Risikotest for ordblindhed, der kan vise, om en elev er i risiko for at udvikle ordblindhed. På baggrund af testen skal skolen iværksætte indsatser, der kan støtte elevens fortsatte læse- og staveudvikling.

Fra marts måned i 3. klasse er det muligt at teste elever ved hjælp af Ordblindetesten. I Ordblindetesten kan man score i den røde, gule eller grønne kategori. Den røde kategori betyder, at man er ordblind.

Resultatet af Ordblindetesten er som udgangspunkt gældende i 15 år. Det betyder, at den også følger med, når du slutter grundskolen og fx starter på en ungdomsuddannelse eller i et forberedende tilbud som FGU.

Du skal altså ikke tage en ny ordblindetest, når du fortsætter i uddannelse efter grundskolen. Rigtig mange ungdomsuddannelser og alle FGU’er screener deres nye elever.

Hvis ordblindheden ikke er blevet opdaget i grundskolen, er det muligt at blive testet ved hjælp af Ordblindetesten. Viser testen, at du er ordblind, kan du søge om læse-skriveteknologiske programmer og specialpædagogisk støtte, det såkaldte SPS.

OBS på andre læse-, stave- og skrivevanskeligheder

Et barn kan godt have vanskeligheder med skriftsproget af andre årsager end ordblindhed. Det kan være ordforrådsvanskeligheder, vanskeligheder med betingede stavemåder, vanskeligheder med skriftens lydprincip og ordspecifikke stavemåder, manglende træning i læsning, stavning og skrivning mm.

Videregående uddannelse

På en videregående uddannelse er det også muligt at få SPS på baggrund af ordblindhed. Hvis du starter på en videregående uddannelse og tror, du er ordblind, kan du henvende dig til uddannelsesinstitutionens SPS-vejleder og bede om en ordblindetest.

De fleste steder vil du blive sendt videre til et VUC, hvor du kan blive testet for ordblindhed. Det vil normalt foregå med en indledende samtale med en fagperson, der har viden om læsning, skrivning og ordblindhed. Derefter bliver du testet med Ordblindetesten og måske med andre supplerende test.

Se videoen om at blive testet for ordblindhed

Som voksen

Det er også på et VUC, du kan henvende dig, hvis du som voksen gerne vil testes for ordblindhed.

Nogle arbejdspladser samarbejder med fx et VUC og tilbyder deres ansatte at blive testet for ordblindhed i forbindelse med arbejdet. Jobcentre tilbyder også ofte, at man kan blive testet for ordblindhed i forbindelse med et jobsøgningsforløb.

Et resultat på Ordblindetesten er altid fortroligt, og det er altid kun dig selv der bestemmer, om du ønsker at blive testet for ordblindhed.

Hvorfor skal man teste for ordblindhed?

Det er vigtigt at blive testet for ordblindhed, hvis du viser tydelige tegn på dette. Hvis du eller dit barn kæmper med læsning, stavning eller skrivning, kan en ordblindetest skabe afklaring og skabe grundlag for, hvordan du eller dit barn skal hjælpes bedst muligt.

En præcis testning er forudsætningen for at kunne tilrettelægge en individuel undervisning, der passer til den enkelte ordblinde.

Hvis du som voksen har en mistanke om, at du er ordblind, kan en ordblindetest også vise sig at være ganske nyttig. Såfremt testen viser, at du er ordblind, har du en række muligheder, der kan hjælpe og støtte dig i din hverdag på uddannelsen, på arbejdet eller i privatlivet.

Læs mere om det her.

Hvem tester for ordblindhed?

Børne- og Undervisningsministeriet tilbyder en gratis, national ordblindetest, ‘Ordblindetesten’, til at identificere ordblindhed blandt elever og studerende, hvor der er en begrundet mistanke om ordblindhed.

Ordblindetesten kan kun anvendes af fagpersoner med viden om læsning og læsevanskeligheder, som samtidig har fået en grundig indføring i, hvordan testen anvendes. Det er skolelederen på den enkelte skole/institution, der vurderer, hvilke personer, der skal testes med Ordblindetesten.

Det er også skolelederens ansvar at udpege den eller de læsevejledere/testvejledere, der har kompetencen til udføre Ordblindetesten.

Ordblindhed

Ordblindetesten kan udføres fra foråret på 3. klassetrin i grundskolen. Testvejlederen skal have indsigt i læsning og læsevanskeligheder for at lave testen. Find mere information om Ordblindetesten i grundskolen her.

Elever og studerende på privatskoler, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser skal henvende sig til deres uddannelsessted for at blive testet med Ordblindetesten. Læs mere om Ordblindetesten for elever og studerende her.

Hvilke tests?

Der findes forskellige måder at teste for ordblindhed på, og det er op til uddannelsesstedet at vælge testmetode. De fleste anvender dog den nationale digitale ordblindetest, ”Ordblindetesten”, som blev lanceret af Børne- og Undervisningsministeriet i 2015.

Se mere om Ordblindetesten her

Ordblindetesten kan udpege elever med ordblindhed på tværs af uddannelser lige fra foråret i 3. klasse og op i grundskolen, på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt voksenuddannelser.

Testresultat – hvornår er du ordblind?

Ordblindetestens resultat er farvekodet i farverne rød, gul og grøn. Elever og studerende, der scorer i rød kategori betegnes som ordblinde. Elever, der placerer sig idet gule og grønne område, er ifølge Ordblindetesten ikke ordblinde.

Det betyder ikke, at eleven har sikre og flydende læse-, stave- og skrivefærdigheder. Eleven kan have vanskeligheder med fonologisk kodning og kan testes yderligere med supplerende tests.

Eleven kan også opleve at have vanskeligheder med skriftsproget af andre årsager end ordblindhed, fx ordforrådsvanskeligheder, vanskeligheder med betingede stavemåder, vanskeligheder med skriftens lydprincip og ordspecifikke stavemåder, manglende træning i læsning, stavning og skrivning mm.

Bemærk: Ordblindetesten i grundskolen skal gennemføres i marts, april, maj eller juni og kan ikke anvendes på andre tidspunkter af året. Er der mistanke om ordblindhed i efterårsmånederne, anvender mange skoler andre test, som også kan diagnosticere ordblindhed. Det kan fx være DVO-testen fra det tidligere Dansk Videnscenter for læsning og Elbros ordlister fra center for læseforskning.

Udover en ordblindetest findes der også en række individuelle læse- og staveprøver, der kan anvendes til at afdække elevers læsning og stavning. Individuelle læse-staveprøver kan eksempelvis bruges til at lave en individuel handleplan for at afhjælpe elevens vanskeligheder.

Tidlig identifikation

Børne- og Undervisningsministeriet har også udviklet en test til tidlig identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed.

Denne ordblinderisikotest kan anvendes i slutningen af børnehaveklassen, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse. Ordblinderisikotesten har til formål at identificere de elever, der har brug for en tidlig, forebyggende indsats mod at udvikle ordblindhed. Læs mere om testen her.