Strukturen
Vedtægter
Visioner
Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Vedtægter for Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark

Vedtægter for Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark
Tilføjelser med fed er vedtaget d. 7. april 2018.

§ 1
Foreningens navn er Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark. Foreningen er landsdækkende med hjemsted i den kommune, i hvilken foreningens sekretariat er beliggende (pt. Høje Taastrup Kommune). Foreningen er stiftet i 1943.

§ 2
Foreningen formål er at varetage interesser for mennesker med ordblindhed / dysleksi over for myndigheder og offentligheden. Foreningen skal arbejde for en generel anerkendelse af ordblindhed / dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for mennesker med ordblindhed / dysleksi.

§ 3
Foreningen dækker hele landet.
Som medlemmer kan optages:
Stk. 1 Enhver der kan vedkende sig foreningens formål og vedtægter.
Stk. 2 Ind - og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse direkte til sekretariatet.
Stk. 3 Medlemmerne er tilknyttet landsforeningen, og kan desuden tilknyttes en geografisk eller interessebaseret lokalforening.

§ 4
Stk. 1. Årsmødet er Ordblinde / Dysleksiforeningens højeste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes hvert år i april - maj måned og indkaldes ved meddelelse i foreningens blad / e-medier inden udgangen af december.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet senest 20 dage før årsmødet.
Stk. 3. Årsregnskab og evt. forslag samt bestyrelsens beretning gøres tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 10 dage før årsmødet.
Stk. 4. Et lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antal af fremmødte / stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. På årsmødet afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen), dog kræves til ændring af foreningens vedtægter mindst 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 6. Der føres en protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.
Stk. 7. Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter vedtagelse.

§ 5
Stk. 1. Stemmeberettigede til Ordblinde / Dysleksiforeningens årsmøde er:
1. Foreningens bestyrelse.
2. De af foreningens medlemmer, som senest 20 dage før årsmødet har tilmeldt sig ved henvendelse til sekretariatet.
3. Familiemedlemskab giver ret til at afgive 2 stemmer
4. Stemmeberettigede er medlemmer som er fyldt 16 år.
5. Hvert medlem har kun 1 stemme.


Stk. 2. Alle medlemmer har i øvrigt adgang til årsmødet, dog uden stemmeret.

§ 6
Dagsorden til det ordinære årsmøde skal mindst omfatte følgende:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Orientering om det nuværende års budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent fra medlemmer til landsforeningen for næste regnskabsår
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt.

§ 7
Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når mindst 120 medlemmer fremsætter begrundet ønske herom, eller når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 2. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 8 uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 8
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af Formand, 2 Næstformænd og 5 bestyrelsesmedlemmer. Alle valgt på Årsmødet.
Stk. 2. Formand, de 2 Næstformænd og de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Formand og en Næstformand i ulige år. En Næstformand i lige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges med 3 i lige år og 2 i ulige år.
Der vælges en første og en anden suppleant for 1 år.
Stk. 3. Foreningens daglige ledelse varetages af Formandskabet, som består af Formand og de to Næstformænd.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og organisation. Den udpeger de personer og udvalg, der skal bruges til de af bestyrelsen vedtagne opgaver.
Stk. 5. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger samt ved køb, salg og ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk. 6. Bestyrelsen har via formandskabet tilsyn med foreningens sekretariat og formandskabet har desuden ansvaret for personaleansættelse.
Stk. 7. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 8. Der føres en fortløbende protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes af bestyrelsen senest ved næste møde og underskrives af mødelederen

§ 9
Stk. 1. Den til foreningens oprettelse og daglige drift fornødne kapital tilvejebringes ved tilskud fra offentlige myndigheder, private institutioner, fonde, organisationer og virksomheder. Desuden gennem lovgivningen efter de til enhver tid gældende regler samt ved kontingenter og tilskud eller gaver samt salg af ydelser.
Stk. 2. Tilskud til aktiviteter i lokalforeningerne bevilliges af bestyrelsen på baggrund af indsendte aktivitetsplaner og budgetter for året.

§ 10
Stk. 1. Foreningens medlemmer / bestyrelser hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer / bestyrelser har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer / bestyrelser har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 11
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Efter godkendelse af regnskabet bestyrelsen revideres regnskabet af et af bestyrelsen udpeget revisorfirma, som samtidig kan stå til rådighed med den nødvendige regnskabs- og revisorassistance

§ 12
Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på et med det formål særligt indkaldt årsmøde. Beslutning om foreningens ophør skal vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer årsmødet beslutning om anvendelse af foreningens formue m.m. Denne skal dog under alle omstændigheder anvendes til almene formål – fortrinsvis til gavn for mennesker med ordblindhed.
Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af foreningen er effektueret. Foreningen nedsætter et likvidationsudvalg bestående af repræsentanter fra bestyrelsen og fra foreningens revisionsfirma.