Tillidsfolk

Dette område er for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks tillidsfolk. Her finder du en række praktiske informationer og filer, som du kan bruge i forbindelse med arbejdet som frivillig i bestyrelsen, i udvalg, som repræsentant, som rådgiver eller i lokalafdelingerne.

Udgifts- og kørselsbilag

Refusion af udgifter til rejser kan af landsforeningen gives til:

Landsbestyrelsesmedlemmer i forbindelse med Landsbestyrelsesmøder

Repræsentantskaber udpeget af Landsbestyrelsen

Udvalg nedsat af Landsbestyrelsen – i forbindelse med møder i udvalgene

Kredsene skal selv afholde rejseudgifter til andre medlemmer end ovenfor nævnte.

Referater

Årsmøder

Du finder årsberetninger, referater, protokoller, regnskaber og budgetter her

Bestyrelsesmappe

 • Indkaldelse skal udsendes 14 dage før mødet.
 • Punkter til dagsorden skal senest 8 dage før mødet være sekretariatet i hænde.
 • Dagsorden udsendes senest 7 dage før mødet.
 • Referat udsendes normalt 5 hverdage eftermødet.
 • Indsigelsesfrist 10 dage.
 • Herefter udsendes referat med eventuelle rettelser og anses herefter for godkendt.
 • Referatet underskrives på næstkommende møde af formand og referent.

Medlemmer

1 Formand

2 Næstformænd

5 Bestyrelsesmedlemmer

1. suppleant

2. suppleant

Formål

• Afstikker den overordnede politik og rammerne for driften af foreningen, jfr. vedtægterne.

Arbejdsopgaver

1. Udarbejde og vedtager egen forretningsorden.
2. Bestyrelsen skal godkende de forskellige udvalgs formål og opgaver.
3. Behandler og træffer afgørelse om sager, der er indstillet af medlemmer, udvalg og eksterne partnere.
4. Behandler forslag, der fremsættes fra kredsene.
5. Godkender rammerne for årsberetningen samt årsmødet i øvrigt.
6. Udarbejder og vedtager næste års budget, samt følger op på budgettet som fast punkt på hvert bestyrelsesmøde.
7. Peger på visioner for foreningens fremtidige arbejde.
8. Godkender nye netværk

Møder

Indkaldelse

Indkaldelse foretages skriftligt af sekretariatet eller såfremt mindst 4 Bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske om det. Indkaldelsen skal være Bestyrelsens medlemmer i hænde mindst 14 dage før mødet.
Specificeret dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet.
Forslag der ønskes behandlet på Bestyrelsesmødet, skal være sekretariatet i hænde (skriftligt) senest 9 dage før mødet.
Dagsorden til de ordinære møder skal mindst indeholde:

1. Underskrift af referat fra foregående møde.
2. Økonomi
3. Orientering
4. Behandling af sager
5. Fremtidige møder
6. Eventuelt

Afgørelser

Alle afgørelser træffes ved, at over halvdelen af Hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for.

Referat

Referat føres i overensstemmelse med vedtægterne. Referatet udsendes normalt 5 arbejdsdage efter mødet. Indsigelse skal fremsendes til sekretariatet senest 10 dage efter modtagelsen, hvorefter det evt. tilrettede referat anses for godkendt og udsendes til kredsformændene.

 1. FM afholder møder efter behov og der skrives referat som sendes til HB inden for 7 dage.
 2.  FM følger løbende foreningens økonomi, og udarbejder budgetter.
 3. FM afholder mus-samtaler og forhandler løn og arbejdstid med personalet.
 4. FM nedsætter udvalg ved ansættelse og afskedigelse af personale.
 5. FM indkalder punkter til dagsorden og indkalder til møder i HB.
 6. FM kan foretage økonomiske dispositioner i enkeltsager på op til 10.000 kr. Dog max. 2000 kr. til netværk og aktiviteter.
 7. Formanden har ansvaret for at der udarbejdes dagsorden for FM-møderne.
 8. Formænd til udvalg (formand for Hovedbestyrelsen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, formand for Politisk udvalg, formand for Sommerkoloniudvalget, formand for Ungeudvalget, formand for Bladudvalg, formand for Messeudvalg, formand for Ordblindeprisudvalget, formand for Medlemsmødeudvalget, formand for Ordblindeugeudvalget, it-udvalget) aftaler opgaver inden for deres område (dagsorden, referat, ansøgninger osv.) med personalet.
 9. FM følger op på beslutninger foretaget på HB møder.

Årsmødet er foreningens øverste myndighed. Der afholdes ordinært årsmøde hvert år i april – maj måned. Årsmødet indkaldes til kredsformanden med mindst 20 dages varsel samt ved meddelelse i Ordblindebladet inden udgangen af december.

Alle medlemmer har adgang til årsmødet.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet senest 20 dage før årsmødet.

Senest 10 dage før årsmødet tilsendes de tilmeldte til årsmødet årsregnskabet og evt. forslag samt bestyrelsens skriftlige beretning.

Et lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte/stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der udbetales hvert år 2.000 kr. til de lokale foreninger. Dette beløb er til afholdelse af møder. Har lokale foreninger planer om større arrangementer, der koster mere end de selv har økonomi til, kan der søges om tilskud i hovedforeningen.

Lokale netværk kan få oprettet en konto i foreningens sekretariat. På denne konto kan de trække op til 2000 kr. til møder og vil de arrangere større møder, kan der søges tilskud i hovedbestyrelsen. For at få en konto, skal netværket få godkendt en kontaktperson.’

Tilskuddet på de 2.000,- kr. udbetales en gang årligt den 1. juni – dog først når sekretariatet har modtaget beretning, bestyrelsesliste, generalforsamlingsreferat samt kredsregnskab.

Ansøgninger til yderligere støtte behandles løbende på bestyrelsesmøderne.

Hvad skal kredsene sende til landsforeningen for at få de 2.000,- kr.

Senest 1. maj skal kredsen sende følgende til sekretariatet:

 • Beretning
 • Bestyrelsesliste
 • Referat af generalforsamling
 • Årsregnskab for kredsen

Skabeloner til regnskab samt bestyrelsesliste kan også tilsendes pr. mail ved henvendelse til sekretariatet. 

Andet