Medlemmer

1 Formand

2 Næstformænd

5 Bestyrelsesmedlemmer

1. suppleant

2. suppleant

Formål

• Afstikker den overordnede politik og rammerne for driften af foreningen, jfr. vedtægterne.

Arbejdsopgaver

1. Udarbejde og vedtager egen forretningsorden.
2. Bestyrelsen skal godkende de forskellige udvalgs formål og opgaver.
3. Behandler og træffer afgørelse om sager, der er indstillet af medlemmer, udvalg og eksterne partnere.
4. Behandler forslag, der fremsættes fra kredsene.
5. Godkender rammerne for årsberetningen samt årsmødet i øvrigt.
6. Udarbejder og vedtager næste års budget, samt følger op på budgettet som fast punkt på hvert bestyrelsesmøde.
7. Peger på visioner for foreningens fremtidige arbejde.
8. Godkender nye netværk

Møder

Indkaldelse

Indkaldelse foretages skriftligt af sekretariatet eller såfremt mindst 4 Bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske om det. Indkaldelsen skal være Bestyrelsens medlemmer i hænde mindst 14 dage før mødet.
Specificeret dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet.
Forslag der ønskes behandlet på Bestyrelsesmødet, skal være sekretariatet i hænde (skriftligt) senest 9 dage før mødet.
Dagsorden til de ordinære møder skal mindst indeholde:

1. Underskrift af referat fra foregående møde.
2. Økonomi
3. Orientering
4. Behandling af sager
5. Fremtidige møder
6. Eventuelt

Afgørelser

Alle afgørelser træffes ved, at over halvdelen af Hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for.

Referat

Referat føres i overensstemmelse med vedtægterne. Referatet udsendes normalt 5 arbejdsdage efter mødet. Indsigelse skal fremsendes til sekretariatet senest 10 dage efter modtagelsen, hvorefter det evt. tilrettede referat anses for godkendt og udsendes til kredsformændene.