Vedtægter for DU – Dysleksi Ungdom

Vedtaget d. 10. november 2019


§ 1
Foreningens navn er DU − Dysleksi Ungdom. Foreningen er landsdækkende med hjemsted i den kommune, i hvilken foreningens sekretariat er beliggende (pt. Høje Taastrup Kommune). Foreningen er stiftet i november 2015.

§ 2
Foreningens formål er, at varetage interesser for unge i alderen 16-30 år med ordblindhed / dysleksi. Foreningen skal arbejde for en generel anerkendelse af ordblindhed / dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for unge med ordblindhed / dysleksi, samt skabe sociale relationer gennem arrangementer for medlemmer.

§ 3
Foreningen er landsdækkende.
Som medlemmer kan optages:
Stk. 1 Unge mellem 16 og 30 som har tegnet et DU-medlemskab i Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark.
Stk. 2 Ind – og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse direkte til sekretariatet.

§ 4
Stk. 1. Generalforsamling er DU – Dysleksi Ungdoms højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober-november måned og indkaldes ved meddelelse i foreningens blad /mail inden udgangen af juni.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. Eventuelle forslag samt bestyrelsens beretning gøres tilgængelig på Ordblindeforeningens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. En lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset antal af fremmødte / stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved relativt flertal (blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen), dog kræves til ændring af foreningens vedtægter mindst 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 6. Der føres en protokol/referat over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.
Stk. 7. Hvis der er flere der, har fået det højeste antal stemmer til en bestyrelses- eller suppleantpost, foretages der et omvalg. Hvis samme situation gentages skal den nyvalgte bestyrelse uden de medlemmer der stiller op til posten, gå i enerum og beslutte hvem der får posten.

§ 5
Stk. 1. Stemmeberettigede til DU – Dysleksi Ungdoms generalforsamling er:
1. Foreningens bestyrelse.
2. De af foreningens medlemmer, som senest 20 dage før generalforsamlingen har tilmeldt sig.
Stk. 2. Alle medlemmer har i øvrigt adgang til generalforsamlingen, dog uden stemmeret.
Stk. 3. Alle der har et medlemskab af DU – Dysleksi Ungdom og er indenfor alderen 16-28 kan stille op til valg.

§ 6
Stk. 1. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af referent (jf. § 4. stk. 6) og stemmetællere
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
4. Orientering om kommende arrangementer og andre medlemstilbud
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt.
Stk. 2. Afstemning skal ske skriftligt såfremt 1 medlem ønsker dette. Personvalg skal foregå skriftligt.

§ 7
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst en tredjedel eller 120 medlemmer fremsætter begrundet ønske herom, eller når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 8
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af Formand, Næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer. Alle valgt på generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Formand i ulige år. Næstformand i lige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges med 1 i lige år og 2 i ulige år.
Stk. 3. Der vælges hvert år to suppleanter, for et år ad gangen.
Stk. 4. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og organisation. Den udpeger de personer og nedsætter de udvalg, der skal bruges til de af bestyrelsen vedtagne opgaver.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt enten formand eller næstformand.
Stk. 7. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger samt ved køb, salg og ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk. 8. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 9. Der skrives et referat over vedtagne beslutninger. Referatet godkendes af bestyrelsen senest ved næste fysisk møde og underskrives af mødelederen.

§ 9
Stk. 1. Midler til daglig drift søges hos Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og via fonde.

§ 10
Stk. 1. Foreningens medlemmer / bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer / bestyrelse har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer / bestyrelse har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 11
Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes, på en med det formål særligt indkaldte generalforsamling. Beslutning om foreningens ophør skal vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør overgår øremærket formue til Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.
Stk. 3 Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af foreningen er effektueret. Foreningen nedsætter et likvidationsudvalg bestående af repræsentanter fra bestyrelsen for DU – Dysleksi Ungdom og bestyrelsen af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.

§ 12
Stk. 1. Kontingent for DU – Dysleksi Ungdom besluttes på Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks generalforsamling.