DU - Dysleksi Ungdom
Bestyrelse
Generalforsamling
Årsberetninger
Referater af generalforsamlinger
Kontakt
Søg
Sitemap
Print siden
Links
Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark
The Danish Dyslexia Association
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf.: 36 75 10 88
Mail: kontor@ordblind.org

CVR: 16741302

Invitation til Julefrokost i DU - Dysleksi Ungdom

NB: Fristen for tilmelding er nu sat til onsdag den 9. januar 2019.

Vi har i DU- Dysleksi Ungdom besluttet at holde en julefrokost, som er gratis for DU-medlemmer. Det kommer til at foregå i en hytte på Sjælland med overnatning.

Vi holder julefrokost om lørdagen, hvor der også vil være en lille bar, hvor man kan købe lidt forskelligt at drikke i løbet af aftenen. Hvis du er under 18 år, skal du have en skriftlig godkendelse fra dine forældre, hvorpå der står, at du gerne må købe øl, vin og alkohol op til 16,5 %.

Tidspunkt: Lørdag d. 19. januar kl. 11.00 – søndag d. 20. januar 2019 kl 14.00.

Sted: Bjergvej 89, Kværkeby, 4100 Ringsted.

Transport:

Igen i år vil vi meget gerne have lov til at dele jeres telefon nr. og adresser med dem der skal med, så man evt. kan lave noget sammenkørsel.
Der er også mulighed for at tage bussen. Bus nr. 408 afgår fra togstationerne i Borup og Ringsted. Stoppestedet Vigersted (Vigersted Bygade) ligger ca. 1 km fra hytten. Tjek rejseplanen.dk

Pris: Vi dækker kost og logi. Dog ikke transport og lommepenge.

Tilmelding:
Tilmelding efter først til mølle og senest d. 9. januar 2019 på kontor@ordblind.org eller tlf.
36 75 10 88. Ring eller skriv gerne hvis du har spørgsmål til vores julefrokost.

Nærmere info om weekenden følger efter tilmeldingsfristen.

Vi glæder os til at møde jer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for DU – Dysleksi Ungdom
Julie, Rikke, Rasmus, Emma og Frede

DU - Dysleksi Ungdom

Dysleksi Ungdom (DU) er en underafdeling af Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark og har fokus på ordblinde i alderen 16-30 år.

Der er tre ben som DU hviler på henholdsvis oplysning, socialt, hjælp og vejledning.

• Oplysning er hvad det vil sige at være ung ordblind i dagens Danmark. Har et samarbejde med SUMH
• Socialt er mødet med andre DU-medlemmer bl.a. ungelejr
• Hjælp og vejledning fokuserer på at hjælpe og vejlede medlemmer fx it-hjælp, uddannelse osv.

Der er initiativer på vej indenfor hvert område. Indenfor det sociale vil DU lave en ungelejr, hvert år, der vil give mulighed for unge ordblinde at mødes. I forhold til oplysning har DU indledt et samarbejde med foreningen Sammenslutning Af Unge Med Handicap (SUMH), hvor de tager rundt med foredrag på uddannelses institutioner. DU har lavet en kontaktliste, som de unge der står og skal træffe et uddannelsesvalg, kan henvende sig til og få råd samt vejledning. Den hedder Den assisterende Uddannelseslinje og kan findes her på siden.
Dysleksi Ungdom er også en del af Sammenslutningen Af Unge Med Handicap (SUMH), hvor et af deres projekter har fokus på at oplyse om handicap til andre unge fx via foredrag på skoler.

Den assisterende Uddannelseslinje

Den assisterende Uddannelseslinje er beregnet til unge ordblinde
(16-30 år), der er i tvivl om de skal gå på den ene eller anden uddannelse og har interesse i at høre hvordan andre ordblinde klarer sig på uddannelsen.

Det kunne være noget om, hvor nemt det er at få fat på indscannede tekster, undervisningsmetoder og hjælpemidler. Hvor stor lektiebyrden er, samt andre ting hvor det kun er ordblinde, der kender svaret.

Hvis du selv kunne tænke dig, at blive en del af Den assisterende Uddannelseslinje, har du muligheden. Læs mere om hvad du skal gøre på dette link:

DU - dysleksi ungdom på Facebook

Du kan finde info på kontaktpersonerne her

Vedtægter for DU

Vedtægter for DU - Dysleksi Ungdom
Vedtaget d. 1. april 2017
Tilføjelser med fed er vedtaget den 11. november 2018.

§ 1
Foreningens navn er DU-Dysleksi Ungdom. Foreningen er landsdækkende med hjemsted i den kommune, i hvilken foreningens sekretariat er beliggende (pt. Høje Taastrup Kommune). Foreningen er stiftet i november 2015.
§ 2
Foreningens formål er, at varetage interesser for unge i alderen 16-30 år med ordblindhed / dysleksi. Foreningen skal arbejde for en generel anerkendelse af ordblindhed / dysleksi og udbrede kendskabet til vilkår og muligheder for unge med ordblindhed / dysleksi, samt skabe sociale relationer gennem arrangementer for medlemmer.
§ 3
Foreningen er landsdækkende.
Som medlemmer kan optages:
Stk. 1 Unge mellem 16 og 30 som har tegnet et DU-medlemskab i Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark.
Stk. 2 Ind - og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse direkte til sekretariatet.
§ 4
Stk. 1. Generalforsamling er DU – Dysleksi Ungdoms højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober-november måned og indkaldes ved meddelelse i foreningens blad /mail inden udgangen af juni.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. Eventuelle forslag samt bestyrelsens beretning gøres tilgængelig på Ordblindeforeningens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. En lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset antal af fremmødte / stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen), dog kræves til ændring af foreningens vedtægter mindst 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 6. Der føres en protokol/referat over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.

§ 5
Stk. 1. Stemmeberettigede til DU - Dysleksi Ungdoms generalforsamling er:
1. Foreningens bestyrelse.
2. De af foreningens medlemmer, som senest 20 dage før generalforsamlingen har tilmeldt sig.
Stk. 2. Alle medlemmer har i øvrigt adgang til generalforsamlingen, dog uden stemmeret.
Stk. 3. Alle der har et medlemskab af DU - Dysleksi Ungdom og er indenfor alderen 16-28 kan stille op til valg.
§ 6
Stk. 1. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af referent (jf. § 4. stk. 6) og stemmetællere
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
4. Orientering om kommende arrangementer og andre medlemstilbud
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt.

Stk. 2. Afstemning skal ske skriftligt såfremt 1 medlem ønsker dette. Personvalg skal foregå skriftligt.
§ 7
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst en tredjedel eller 120 medlemmer fremsætter begrundet ønske herom, eller når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden
§ 8
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af Formand, Næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer. Alle valgt på generalforsamlingen.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Formand i ulige år. Næstformand i lige år. Bestyrelsesmedlemmer vælges med 1 i lige år og 2 i ulige år.
Stk. 3. Der vælges hvert år to suppleanter, for et år ad gangen
Stk. 4. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og organisation. Den udpeger de personer og nedsætter de udvalg, der skal bruges til de af bestyrelsen vedtagne opgaver.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt enten formand eller næstformand.
Stk. 7. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger samt ved køb, salg og ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk. 8. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 9. Der skrives et referat over vedtagne beslutninger. Referatet godkendes af bestyrelsen senest ved næste fysisk møde og underskrives af mødelederen.

§ 9
Stk. 1. Midler til daglig drift søges hos Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark og via fonde.


§ 10
Stk. 1. Foreningens medlemmer / bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk. 2. Foreningens medlemmer / bestyrelse har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer / bestyrelse har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 11
Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes, på en med det formål særligt indkaldte generalforsamling. Beslutning om foreningens ophør skal vedtages med 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør overgår øremærket formue til Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.
Stk. 3 Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af foreningen er effektueret. Foreningen nedsætter et likvidationsudvalg bestående af repræsentanter fra bestyrelsen for DU – Dysleksi Ungdom og bestyrelsen af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark.
§12
Stk. 1. Kontingent for DU – Dysleksi Ungdom besluttes på Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmarks generalforsamling.

Årsberetning DU-Dysleksi Ungdom 2017

Nye Grænser:
Dysleksi Ungdom deltog i år på moderforeningens årsmøde, hvor vi havde indsendt et forslag om at vores aldersgrænse skulle rykkes fra 25 til 30 år. Forslaget kom på baggrund af b.la. vores medlemskab i SUMH hvor de fleste andre handicaporganisationers aldersgrænse går til 30 år.
Ved generalforsamlingen blev det dermed vedtaget at aldersgrænsen skulle rykkes til 30 år. Det blev også vedtaget at DU medlemmer er stemmeberettiget ved Ordblindeforeningens generelforsamling. Her blev vores vedtægter også stemt igennem.

Lejr:


DU blev i år opfordret til af moderforeningen at holde teenlejr, denne lejr løb af staben d. 29/9 - 1/10 2017. Det var en stor succes, og det blev et dejlig socialt arrangement hvor børnene fik sparret meget med hinanden og fik nogle nye gode relationer. Vi glæder os også til d. 27/10-29/10, hvor vi igen afholder Ungelejr.

Merchandise og nyt logo:


Vi har været til et møde med vores formand for moderforeningen Mogens Smith, hvor vi talte om Merchandise (reklame ting) til både DU og moderforeningen. Ved mødet deltog også et firma der designer merchandise. Dette firma ville gerne ud fra vores tidligere forslag og designs af logo fremstille et logo, som er det vi nu bruger. Derudover har vi fået designet foldere, 2 roll-ups til når vi er på messer/stande og 500 par solbriller som kan uddeles ved messer og andet.

SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) arrangementer:


DUs bestyrelse har i år deltaget i flere af SUMHs arrangementer. Det har b.la været ved deres generalforsamling hvor Emma Sabroe og Rasmus Madsen deltog og Julie Riisby og Rikke Riisby har været med til at lave tilgængelighedstjek på ungdommens folkemøde.

DU’s medlemmer har repræsenteret foreningen ved flere lejligheder:

Julie Riisby vores formand i DU har i år været så heldig at komme både i TV2 nyhederne, hvor det handlede om uddannelse og ordblindhed. Julie Riisby har også været med i en artikel i Eurowoman, som også handlede om uddannelse og ordblindhed. Julie Riisby har været ude på nogle skoler og holde foredrag i forbindelse med at Assens kommune har sat fokus på ordblindhed. Derudover har flere øvrige medlemmer fra bestyrelsen også være interviewet til forskellige medier.

Messer:

Vi har også i bestyrelsen i DU, deltaget i diverse messer om uddannelse og ordblindhed.
Julie Riisby og Emma Sabroe har deltaget i Hillerøds uddannelsesmesse.