Nyhedsbrev november 2017

Ny uddannelsesreform samler seks forberedende tilbud til én ny Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Folketinget har d. 13. oktober 2017 indgået en aftale om en ny reform, som skal styrke indsatsen for unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter afsluttet grundskole. Med en ny forberedende grunduddannelse (FGU) skal det sikres, at alle unge under 25 år rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse, en erhvervsuddannelse elle komme i job. Dette nye tiltag er iværksat på baggrund af undersøgelser som viser, at kun hver fjerde, som starter i et forberedende tilbud, har en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 24 år. Med den nye FGU samles en vifte af tidligere tilbud, så alle i målgruppen af unge under 25 år uden uddannelse samles ét sted. FGU’en samler således følgende tilbud: Produktionsskolerne, Den Almene Voksenuddannelse (AVU), Den Forberedende voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning for voksne (OBU), Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

FGU’en vil blive forankret i statslige, selvejende institutioner, hvor kommunen bidrager til finansieringen. Det anslås, at der vil oprettes ca. 90 skoler, dvs. én skole per kommune, dog flere skoler i de større og ingen skoler i kommuner, som ikke har et tilstrækkeligt elevgrundlag. Med aftalen følger en forventning til kommunen om, at de kan sikre de unge den støtte og hjælp, som er nødvendig for at gennemføre sin uddannelsesplan. Ordningen træder i kraft august 2019.

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark er grundlæggende positive overfor aftalen. Vi synes, at der er landet en fornuftig aftale og håber, at den vil være til gavn for ordblinde unge. Samtidig er vi bekymrede overfor finansierings- og inklusionsmodellen. Hvor det institutionelle- og tilsynsmæssige ansvar ligger hos staten, ligger størstedelen af det finansielle ansvar ved de enkelte kommunerne. Ud fra vores erfaringer med lignende modeller, kan dette føre til, at tilbuddenes kvalitet risikerer at variere fra kommune til kommune.

Vi vil som interesseorganisation selvfølgelig følge FGU’en tæt og have blik for, om den nye ordning har den ønskede effekt for unge mennesker med ordblindhed.

Kilde: uvm.dk: ’Politisk aftale: Reform af det forberedende område’
  Klik her hvis du vil afmelde nyhedsbrevet